1. Bendra informacija

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. UAB „Vox vera“ yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą[1] (toliau – BDAR), vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, vartojamus BDAR ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

 1. Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

 

UAB „Vox vera“

Didžioji g. 25-28A, LT-01128 Vilnius

Su mumis galite susisiekti el. paštu: info@voxvera.lt ir mob. tel. +370 680 91927

 1. Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:

 • Konkurso dalyvio duomenys – įstaigos pavadinimas, klasės / grupės pavadinimas, dalyvio vardas ir pavardė, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys – kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ugdymo įstaiga ir kt.
 • Dizaino paveikslėliai, kuriuos Jūs atsiųsite konkursui.
 • Konkurso laimėtojo duomenys – įstaigos pavadinimas, klasės pavadinimas, daugiausia balsų surinkęs dizaino paveikslėlis.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

 1. Konkurso organizavimas: konkurso dalyvio, kontaktinio asmens duomenys yra tvarkomi konkurso organizavimo, vertinimo, apdovanojimo ir dizaino paveikslėlių viešinimo ir visuomenės informavimo apie konkurso laimėtojus tikslais.
 2. Slapukai: naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie tai, kaip naudojate mūsų interneto svetainę vv.lt/konkursas (toliau – svetainė). Slapukai sudaro sąlygas teikti Jums paprastesnę ir prieinamesnę svetainės naudojimo patirtį. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums pagerinti reklamų, naudojamų įvairiuose kanaluose, aktualumą. Informacija paprastai neapima jokių duomenų, kurie leistų Jus identifikuoti kaip fizinį asmenį.
 1. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į BDAR bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimu ir vadovaudamiesi UAB „Vox vera“ teisėtais interesais.
 • Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms asmens duomenų tvarkymo operacijoms atlikti aukščiau nurodytais tikslais.
 • Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su Jūsų interesais, atliekame kiekvienos asmens duomenų tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą.
 • Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas BDAR, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis ankščiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes nebetvarkome Jūsų asmens duomenų dėl nurodytų priežasčių.
 • Esame įsipareigoję užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Maloniai prašome Jūsų padėti mums laikytis šio įsipareigojimo ir užtikrinti, kad pranešite mums apie visus pasikeitimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarkome.
 • Mes įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina saugų Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.
 1. Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

 

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:

 

 • Visus konkurso dalyvio asmens duomenis mes paprastai gauname tiesiogiai iš konkurso dalyvio konkurso dalyviui užpildant ir pateikiant paraišką dalyvauti konkurse;
 • Bendraujant su Jumis telefonu ir elektroniniu paštu;
 • Jums siunčiant dizainų paveikslėlius per kontaktų formą.

 

 1. Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ir tvarkomi ilgiau negu būtina duomenų tvarkymo tikslais, minėtais pirmiau.

Paraišką dalyvauti konkurse ir su ja pateiktus duomenis bei nuotraukas, prezentacijas ir vaizdo filmukus mes tvarkome ir saugome ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo konkurso laimėtojų nustatymo ir paskelbimo. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys nedelsiant yra sunaikinami.

 1. Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams („Vilniaus vandenys“), su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime pareigą atskleisti Jūsų asmens duomenis valstybės institucijomis (pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

Naudojamės tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad užtikrintume mūsų paslaugų ir svetainės funkcionalumą. Turime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti mums paslaugas (pvz., informacinių technologijų įmonės, teikiančios mums informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo paslaugas ir pan.). Šie paslaugų teikėjai laikomi duomenų tvarkytojais. Jūsų asmens duomenų perdavimas paslaugų teikėjams reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymo susitarimuose arba duomenų tvarkymo sąlygose, kurios galioja tarp mūsų ir paslaugų teikėjų.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti susitarimuose nustatytus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungoje bei kitose šalyse. Jei asmens duomenys bus perduodami į trečiąsias valstybes, bus laikomasi be kita ko ir BDAR V skyriuje nustatytų sąlygų bei taikomų teisės aktų reikalavimų.

 1. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo UAB „Vox vera“, kurios kontaktai nurodyti šios Privatumo politikos 2 punkte.

 • teisė susipažinti su duomenimis: Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis: Jūs turite teisę prašyti, kad ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius asmens
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis: Jūs turite teisę kreiptis į mus, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, bet tik vienu iš šių numatytų atvejų:
 • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
 • Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose, kurie taikomi mums, nustatytos teisinės prievolės.
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą: Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų asmens duomenis, bet jų nenaudosime.
 • teisė į duomenų perkeliamumą: Jūs turite teisę į savo asmens duomenų, kuriuos tvarkome turėdami Jūsų sutikimą ir kurie apdorojami automatizuotomis priemonėmis, perkeliamumą. Mes pateiksime Jums asmens duomenis automatizuotai nuskaitomu Excel formato dokumentu, kad galėtumėte juos saugoti ar atskleisti kitiems paslaugų teikėjams. Jūs taip pat galite kreiptis, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau mes tai galime padaryti tik tuo atveju, jei asmens duomenų perdavimas yra techniškai įmanomas.
 • teisė nesutikti: Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.
 • teisė atšaukti savo sutikimą: Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis pateikti prašymą dėl pasinaudojimo savo teisėmis. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi ar nesiimta, Jums pateiksime nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, vadovaudamiesi BDAR III skyriuje numatytomis nuostatomis.

Prašymą galite pateikti Privatumo politikos 2 punkte nurodytais kontaktais.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami BDAR ir (ar) kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ar privatumo apsaugą, arba jei manote, kad pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt, arba kreiptis su ieškiniu į teismą.

 1. Slapukai

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų teikiama informacija ar kitomis paslaugomis.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mes naudojame seanso slapukus ir ilgalaikius slapukus. Seanso slapukai egzistuoja tik seanso ar vieno apsilankymo metu ir automatiškai ištrinami, kai uždaroma naršyklė. Ilgalaikiai slapukai egzistuoja tam tikrą laikotarpį ir lieka Jūsų kompiuteryje seansui pasibaigus, nebent Jūs patys iki tol juos ištrinate. Slapukai niekaip nekenkia Jūsų įrenginiui ar duomenų rinkmenoms.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Galiojimo laikas
_ga Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 2 metus
_gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. 1 min
_gid Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 24 val.

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms Gertuviukonkursas.lt svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

 1. Politikos pakeitimai

Mes galime atlikti šios Politikos pakeitimus, kai mums tai atrodys tinkama. Jei Politika bet kokiu aspektu pakeičiama, tuomet naujausia šios Politikos versija bus paskelbta mūsų svetainėje. Raginame Jus pasitikrinti, ar Politikoje nebuvo atlikta jokių pakeitimų.

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)